تعرفه ارسال

گروه لاتین فارسی
اپراتور 1000 336 168
اپراتور 2000 336 168
اپراتور 3000 336 168
اپراتور 5001-5009 266 133
اپراتور 5002-5005 280 140
اپراتور 50004 280 140
خط ثابت 308 154
BTS 336 168
ایمیل 14 14
پیام صوتی 40 21
GSM 1036 518

گروه لاتین فارسی
اپراتور 1000 288 144
اپراتور 2000 288 144
اپراتور 3000 288 144
اپراتور 5001-5009 228 114
اپراتور 5002-5005 240 120
اپراتور 50004 240 12
خط ثابت 264 132
BTS 288 144
ایمیل 12 12
36 18
GSM 888 444

گروه لاتین فارسی
اپراتور 1000 300 150
اپراتور 2000 300 150
اپراتور 3000 300 150
اپراتور 5001-5009 همراه اول 237.5 118.75
اپراتور 5001-5009 ایرانسل 320.625 161
اپراتور 5002-5005 همراه اول 250 125
اپراتور 5002-5005 ایرانسل 337.5 169
اپراتور 50004 250 125
خط ثابت 375 137.5
BTS 300 150
ایمیل 12.5 12.5
پیام صوتی 37.5 18.75
GSM 925 462.5

گروه لاتین فارسی
اپراتور 1000 276 138
اپراتور 2000 276 138
اپراتور 3000 276 138
اپراتور 5001-5009 همراه اول 218.5 109.25
اپراتور 5001-5009 ایرانسل 294.975 148
اپراتور 5002-5005 همراه اول 230 115
اپراتور 5002-5005 ایرانسل 310.5 156
اپراتور 50004 230 115
خط ثابت 253 126.5
BTS 276 138
ایمیل 11.5 11.5
پیام صوتی 34.5 17.25
GSM 851 425.5

گروه لاتین فارسی
اپراتور 1000 252 126
اپراتور 2000 252 126
اپراتور 3000 252 126
اپراتور 5001-5009 همراه اول 199.5 99.75
اپراتور 5001-5009 ایرانسل 269.325 135
اپراتور 5002-5005 همراه اول 210 105
اپراتور 5002-5005 ایرانسل 283.5 147
اپراتور 50004 210 105
خط ثابت 231 115.5
BTS 252 126
ایمیل 10.5 105
پیام صوتی 31.5 15.75
GSM 777 388.5

پنل پیامک فراگیر ارائه دهنده پیشرفته ترین خدمات پیامکی