تعرفه خطوط

خطوط اختصاصی درخواستی 1000

نوع خط ارقام قیمت کاربر (ریال) قیمت نماینده (ریال)
1000xxxxxxxxxx 14 650000 625000
1000xxxxxxxxx 13 850000 825000
1000xxxxxxxxx 12 1900000 1850000
1000xxxxxxxx 11 2700000 2650000
1000xxxxxxx 10 6500000 6250000
1000xxxxxx 9 8350000 8325000
1000xxxxx 8 35500000 35250000

خطوط اختصاصی غیر درخواستی 1000

نوع خط ارقام قیمت کاربر (ریال) قیمت نماینده (ریال)
1000xxxxxxxxxx 14 400000 375000
1000xxxxxxxxx 13 500000 475000
1000xxxxxxxxx 12 1000000 975000
1000xxxxxxxx 11 2700000 1325000
1000xxxxxxx 10 6500000 1825000
1000xxxxxx 9 4250000 4225000
1000xxxxx 8 15500000 15250000

خطوط اختصاصی 2000

نوع خط ارقام قیمت کاربر (ریال) قیمت نماینده (ریال)
2000xxxxxxxx 12 1740000 1720000
2000xxxxXxx 11 2240000 2220000
2000xxxxxx 10 3440000 3420000
200xxxxxx 9 6340000 6340000
20xxxxxx 8 11540000 11520000
- - - -
- - - -

خطوط اختصاصی 3000

نوع خط ارقام قیمت کاربر (ریال) قیمت نماینده (ریال)
3000xxxxxxxxxx 14 145000 125000
3000xxxxxxxx 12 690000 670000
3000xxxxxxx 10 790000 770000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

خطوط اختصاصی 50001

نوع خط ارقام قیمت کاربر (ریال) قیمت نماینده (ریال)
50001xxxxxxxxxx 15 0 0
50001xxxxxxxxx 14 0 0
50001xxxxxxxxx 13 190000 170000
50001xxxxxxxx 12 290000 270000
50001xxxxxxx 11 390000 370000
50001xxxxxx 10 590000 570000
50001xxxxx 9 840000 820000

خطوط اختصاصی 50002

نوع خط ارقام قیمت کاربر (ریال) قیمت نماینده (ریال)
50002xxxxxxxxx 14 0 0
50002xxxxxxxx 13 160000 140000
50002xxxxxxxx 12 850000 800000
50002xxxxxxx 11 200000 1950000
50002xxxxxx 10 340000 3350000
50002xxxxx 9 520000 5150000

خطوط اختصاصی 50004

نوع خط ارقام قیمت کاربر (ریال) قیمت نماینده (ریال)
50004xxxxxxxxx 14 0 0
50004xxxxxxxx 13 160000 140000
50004xxxxxxxx 12 390000 370000
50004xxxxxxx 11 1150000 1100000
50004xxxxxx 10 2150000 2100000
50004xxxxx 9 3650000 3600000
- - - -

خطوط اختصاصی 50005

نوع خط ارقام قیمت کاربر (ریال) قیمت نماینده (ریال)
50005xxxxxxxxx 14 0 0
50005xxxxxxxx 13 190000 170000
50005xxxxxxxx 12 290000 270000
50005xxxxxxx 11 390000 370000
50005xxxxxx 10 590000 570000
50005xxxxx 9 890000 870000
- - - -

خطوط اختصاصی 50009

نوع خط ارقام قیمت کاربر (ریال) قیمت نماینده (ریال)
- - 900000 850000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

خط ثابت 021

نوع خط ارقام قیمت کاربر (ریال) قیمت نماینده (ریال)
021 - 100000 80000

ایمیل

نوع خط ارقام قیمت کاربر (ریال) قیمت نماینده (ریال)
- - 110000 90000

پنل پیامک فراگیر ارائه دهنده کاربردی ترین خدمات پیامکی