3801-800-325787-1

شماره حساب بانک پاسارگاد مهدی رئیسی دشتکی

5022-2910-8161-5302

شماره کارت بانک پاسارگاد مهدی رئیسی دشتکی

4940971394

شماره حساب بانک ملت مهدی رئیسی دشتکی

6104-3379-7821-1116

شماره کارت بانک ملت مهدی رئیسی دشتکی