لیست قیمت ارسال پیامک پنل رایگان

گروه لاتین فارسی
اپراتور 1000 336 168
اپراتور 2000 336 168
اپراتور 3000 336 168
اپراتور 5001-5009 266 133
اپراتور 5002-5005 280 140
اپراتور 50004 280 140
خط ثابت 308 154
BTS 336 168
ایمیل 14 14
پیام صوتی 40 21
GSM 1036 518

گروه لاتین فارسی
اپراتور 1000 288 144
اپراتور 2000 288 144
اپراتور 3000 288 144
اپراتور 5001-5009 228 114
اپراتور 5002-5005 240 120
اپراتور 50004 240 12
خط ثابت 264 132
BTS 288 144
ایمیل 12 12
36 18
GSM 888 444

پنل پیامک فراگیر ارائه دهنده تخصصی ترین خدمات پیامکی